Kurikulum
Distribusi Mata Kuliah Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
SEMESTER I                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Pancasila  2              
2 Bahasa Indonesia 2              
3 Bahasa Inggris 2              
4 Bahasa ‘Arab 2              
5 Al-Qur’an 2              
6 AL-Hadits 2              
7 Teologi Islam 2              
8 Akhlak Tasawuf 2              
9 Fiqh & Ushul Fiqh I 2              
10 Komputer 2              
  Jumlah 20              
SEMESTER II                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Sejarah Peradaban Islam 2              
2 Ulumul Qur’an 2              
3 Ulumul Hadis 2              
4 Pengantar Ilmu Hukum 2              
5 Fiqh Munakahat I 2              
6 Fiqh Muamalah 2              
7 Fiqh Ibadah 2              
8 Kewarganegaraan 2              
9 Ushul Fiqh II 2              
10 Metode Studi Islam 2              
  Jumlah 20              
SEMESTER III                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Sejarah Peradilan Islam 2              
2 Fiqh Mawaris I 2              
3 Fiqh Siyasah 2              
4 Fiqh Jinayah 2              
5 Hukum Perdata 2              
6 Hukum Pidana 2              
7 Filsafat Ilmu 2              
8 Usul Fiqh III 2              
9 Fiqh Munakahat II 2              
10 Pengantar Tata Hukum di Indonesia 2              
  Jumlah 20              
SEMESTER IV                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Peradilan Agama di Indonesia 2              
2 Tafsir Ahkam 2              
3 Hadis Ahkam 2              
4 Ilmu Falak I 2              
5 Fiqh Mawaris II 2              
6 Hukum Tata Negara 2              
7 Hukum Acara Perdata 2              
8 Hukum Acara Pidana 2              
9 Manajemen Organisasi 2              
10 Hukum Ekonomi Syari’ah 2              
  Jumlah 20              
                   
SEMESTER V                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Hukum Acara Peradilan Agama 2              
2 Qawa’id Fiqhiyah 2              
3 Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 2              
4 Hadits-Hadits Hukum Keluarga 2              
5 Metode Penelitian 2              
6 MediasiHukum Keluarga 2              
7 Pengantar Perbandingan Mazhab 2              
8 Hukum Perdata Islam di Indonesia I 2              
9 Studi Naskah Fiqh I 2              
10 Ilmu Falak II 2              
  Jumlah 20              
SEMESTER VI                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Tarikh Tasyrih 2              
2 Hukum Perdata Islam di Indonesia II 2              
3 Qawa’id Fiqhiyah fil Munakahat II 2              
4 Sosiologi dan Antropologi Hukum 2              
5 Administrasi Peradilan Agama 2              
6 Legal Drafting 2              
7 Filsafat Hukum 2              
8 Stusi Naskah Fiqh II 2              
9 Psikologi Keluarga 2              
10 Kewirausahaan 2              
  Jumlah 20              
SEMESTER VII                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Filsafat Hukum Islam 2              
2 Hukum Internasional 2              
3 Hukum Agraria 2              
4 Keadvokatan 2              
5 Sosiologi Keluarga 2              
6 Fiqh Kontemporer 2              
7 Muqaranah Mazahib Fil Munakahat 2              
8 Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia 2              
9 **(Mata Kuliah Pilihan)** 2              
  Jumlah 18              
                   
SEMESTER VIII                
NO. KODE MK MATA KULIAH SKS          
-1 -2 -3 -4          
1 1030448 KKN 4          
2 1030449 Skripsi 6          
    Jumlah 10          
REKAPITULASI                
SMT I II III IV V VI VII VIII JLH SKS
BOBOT 20 20 20 20 20 20 18 10 148